EkoDesign Sverige

Med förebild från ett holländskt projekt som genomfördes mellan 1991 och 1994 startades EkoDesign Sverige 1997. Det är ett treårigt nationellt projekt initierat av Stiftelsen Svensk Industridesgin (SVID) med stöd från deltagande företag, Nutek, Näringsdepartementet och EU:s småföretagsinitiativ. Projektet pågår till och med våren 2000.

I projektet deltar idag tretton företag med stöd från kvalificerade industridesigners och personer med miljökompetens. Syftet är att stimulera miljöanpassad produktutveckling (MPU) i mindre och medelstora företag. Det handlar om att se över materialval, materialåtgång och metoder vid tillverkningen och att minimera energiförbrukningen.

Tillvägagångssättet inom EkoDesignprojektet har varit att tillämpa s.k. livscykelanalys (LCA)för de produkter som skulle utvecklas. Vid närmare betraktan kunde man t ex komma fram till att det var miljövänligare att använda plast än trä - då alla faktorer granskades. Även "naturmaterial" kan ge upphov till oönskad miljöpåverkan i form av spill, energiåtgång, förädlingsprocesser osv.

Lotta Horn deltog i den första utbildningsomgången och valde att i samarbete med uppdragsgivaren Kronborsten AB försöka ta fram en återvinningsbar diskborste. Resultatet blev en diskborste med utbytbara borst som trycks fast på skaftet. Om varje skaft används fyra gånger minskar plaståtgången med 57 ton varje år. Materialet i borstarna byttes ocksåfrån nylon till polyester vilket ger en miljövänligare förbränning.

I framtiden kommer miljöcertifierade varudeklarationer bli en viktig konkurrensfördel. De kommmer att ge uppgifter om allt från hur transporterna påverkar ozonskiktet till vilka effekter produkten har på miljön när den kasseras. I Holland har dessa tankar redan blivit en naturlig del av produktutvecklingen. Det är spännande att Sverige har varit så tidigt ute med att främja denna syn för det är fortfarande väldigt nytänkande i ett internationellt perspektiv, menar Lotta Horn.

Nya EkoDesignutbildningar samt fortsättningskurser kommer att hållas under våren 2000. En redovisning av resultaten från EkoDesign 1997 presenterades vid en konferens på Orionteatern den 3 april 2000. För mer information se www. svid.se/ecodesign.

Under tre dagar, den 19 - 21 juni 2000, hölls en stor internationell miljökonferens i Malmö. EcoEfficiency 2000- towards Sustainable Ecomonic Growth kommer att belysa sättet att använda våra naturresurser med målet att skapa välfärd och ekonomisk tillväxt och samtidigt borga för en ekologiskt hållbar framtid. Mer information finns på www.nutek.se.

Ekodesignlogo
Ekodiskborste
Blå ruta
Blå ruta
SVID:s logo
Eco Efficiencylogo
Blå ruta